Meedia ja mõjutamine

11. klasside õpilased koostasid informatiivseid ja isikupäraseid videoid teemal “Meedia ja mõjutamine”. Erinevad õpperühmad uurisid lähemalt erinevaid valdkondi. Need on esitatud alljärgnevalt.

Kommunikatsioon: kommunikatsioonimudelid, kommunikatsioonivabadus. Lühiülevaade meedia ajaloost. Meediakanalid. Muutused uue meedia ajastul, sotsiaalmeedia, ristmeedia.
Ajakirjandusžanrid: tekst ja kontekst. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutusajakirjandus. Olulisemad meediažanrid (uudis, juhtkiri, reportaaž, intervjuu, arvamus).
Mõjutamine: meediaeetika ja -kriitika. Meedia retoorika, demagoogia- ja manipulatsioonivõtted. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, infoallikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine meediatekstis.
Reklaam: reklaam mainekujundusvahendina. Reklaami sihtrühmad ja kanalid. Erandlik keelekasutus ning tähelepanu äratamise võtted. Reklaami varjatud sõnum. Reklaami mõju (kommerts-, sotsiaal- ja poliitiline reklaam jm). Reklaam ja seadused. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.

Vaata üht õpilaste koostatud meediateemalist videot siit. Video pealkirjaks on “Kommunikatsioon”.

Kommunikatsioon2.jpg